Основни податоци за заводот

Заводот за вештачење е овластена институција за извршување на судски вештачење и супервештачења од следниве области:

 • Економија и финансии
 • Градежништво
 • Машинство
 • Архитектура
 • Електроника
 • Сообраќај
 • ИТ технологија
 • Агрономија
 • Графологија

Покрај другото, Заводот за вештачење е овластен и за изработка на проценки од сите области, при што се користат услуги на голем број овластени проценители со големо искуство во својата дејност и тоа:

 • Проценка на вредност на недвижен имот
 • Проценка на вредност на подвижен имот
 • Проценка на вредност на основна главница на правни лица
 • Проценка на вредност на опрема
 • Проценка на вредност на возила
 • Проценка на вредност на имот на физички и правни лица
 • Проценка на вредност на земјиште за откуп
 • Проценка на вредност на градежно и земјоделско земјиште
 • Проценка на штети од сообраќајни незгоди и сл.

Заводот за вештачење е овластен да врши судски вештачења во сите судови во Република Македонија, од кои најголема соработка има со ОС Скопје 1 и Скопје 2, ОС Куманово, ОС Велес, ОС Гевгелија, ОС Битола, ОС Тетово и сл.

Линкови